عضویت در سرویس خبری

نام

پست الکترونیکی

محتويات مرتبط
صفحه اصلی > آرشیو مقالات  
اخبار > نگاهی به کالبد بیمار آموزش و پرورش


نسخه چاپي  ارسال به دوست

نگاهی به کالبد بیمار آموزش و پرورش
    ...

   

آموزش وپرورش درکشورهای توسعه یافته ازمهمترین نهادهای تربیتی وآموزشی به شمارمیرودبگونه ای که همه این کشورهاسرمایه گذاری های زیادی دربخش تعلیم وتربیت انجام داده اندوخروجی آن نیز غالبادانش آموخته های بافرهنگ ؛پژوهشگروشهروندانی نوع دوست ؛کنجکاوودارای ویژگیهای رفتاری واخلاقی مناسب ومطلوب ومتناسب با بافت جغرافیایی وفرهنگ بومی کشورشان هستند.نمونه بارزآن کشورهایی مانند ژاپن ومالزی و...که پیشرفت های علمی ؛تکنولوژی وتوسعه پایدارخودرامدیون آموزش وپرورش میدانند.بستروزمینه های آموزشی ؛پژوهشی نیز درمدارس اینگونه کشورها آماده سازی وبه روزمیباشددرکشورژاپن دردهه ٨٠و٩٠نزدیک به ١٠٠درصدازمدارس ابتدایی آن مجهزبه رایانه وامکانات جنبی بوده اند.سیستم آموزشی کمتردچارتغییر وتحول میگرددبویژه ساختاروشاکله اصلی آن ؛آن چه دچارتغییر میگرددروش های انتقال مفاهیم متناسب با فناوری روز و...خواهدبود.سیاست به آموزش وپرورش ورودپیدانکرده است نخبگان جذب آموزش وپرورش شده اند.مجربان درراس دستگاه تعلیم وتربیت قراردارند.عزل ونصب ها تحت تاثیر انگیزه های فردی ؛سیاسی وروابط نیست .دست اندرکاران سیستم تعلیم وتربیت مشاغل جنبی ندارند.همگام با پیشرفت علم وفناوری به روزهستند.دسترسی به اینترنت باسرعت مطلوب دراختیارمدارس ومعلمین قراردارد.تصمیمات کلان تحت تاثیراحساسات ؛شتابزده نیست؟تصمیمات متناسب با امکانات وبسترهای آماده شده میباشد. آموزش وپرورش دچارشعارزدگی نیست .شعارهایی که بارارزشی ومعنوی ایدئولوژی کشورراداشته باشد.معلمین ازاقشاردرجه اول جامعه ومنتخب نخبگان میباشند.رفاه کامل آنها رامجبوربه کارهای پژوهشی وتحقیقی مینماید.غرض ازبیان این مطالب به چالش کشاندن زحمات مدیران آموزش وپرورش ایران دردوره های مختلف نیست .فقط بیان نکاتی که تامل درآنها شایدتصمیمات شابزده رادچارتغییراتی نماید.تغییرات ساختاری ؛آنهم باکارکارشناسی کم وکمترتوجه به جغرافیای فرهنگی وبومی ایران ؛تجمیع پست های اداری وکاهش تمرکز فکری کارشناسان بدلیل افزایش حجم کاری نتایجی مانندبی دقتی درکار ؛نظارت کمتردرمدارس و...رابدنبال خواهدداشت.تعطیلی پنجشنبه ها فقط بانگاه توجه به خواسته تعدادی ازهمکاران وخانواده ودرنظرنگرفتن عواقب ناشی ازانجام این کار مانندافزایش تعدادتصادفات درروزهای آخرهفته وخدانکرده ازدست رفتن نیروی انسانی ؛چرا که بسترهای این کارآماده نیست ویااگرآماده میباشددچارنواقصی است که دچارمشکل مینماید.بعضاالزام به انجام یک طرح ابلاغی که تبعات زیادی رادربردارد.طرح اردوی راهیان نوربارویکردشناخت مناطق جنگی ویادایثارگری های رزمندگان اسلام توسط دانش آموزان دردرس آمادگی دفاعی درهمین ٥ماهه اول سال تحصیلی جاری چقدرتلفات انسانی ومادی داشته است.استفاده ازوسایل نقلیه بارانندگی رانندگانی که بعضا صلاحیت این امرراندارندنتیجه آن چیست؟ازبین رفتن نیروی انسانی که شایددرآینده شهروندی پژوهشگر ؛نخبه برای جامعه میشد.اگرچه این گونه اتفاقات شایددرهمه کشورها حادث شودولی با چه حجم تلفات و....جناب آقای دکترجلالی لطفا بررسی نماییدازابتدای سال تحصیلی دربحث تجمیع دروس ؛تعطیلی پنجشنبه ها ؛طرح های ابلاغی دروس تجمعی مانند دفاعی چقدرآموزش وپرورش وجامعه وخانواده ها هزینه داده اند.تصادف اخیر اتوبوس حامل دانش آموزان وهمکاران شرکت کننده دراردوی راهیان نوروتلفات انسانی آن راچه کسی جوابگومیباشد.فقط بابیان عرض تسلیت که کاردرست نمیشود.؟جناب دکتر صحبت ازهوشمندکردن مدارس میباشد.ترابه خداببینیدباسرعت اینترنت درکشورمیتوانیم این ادعا راداشته باشیم .وقتی یک صفحه معمولی وب که فقط نوشتاری است رابایدچنددقیقه صبرکنیم تابازشودواقعا هوشمندکردن شعارنیست.معلمی که خط تلفن منزلش فیبرنوری است ونمی تواندازاینترنت پرسرعت استفاده نمایدچه گناهی کرده است ؟مخابرت محترم پاسخگوی این قضیه هست.مدارس قرآنی ما چی شدند.فقط کارکارشناسی میتواندثابت کندکه شاید٣٠درصدجواب داده باشد. ؟شعاردادن ؛استفاده ازالفاظ دهن پرکن و...نتیجه ای نخواهدداشت؟شایدمن اشتباه میکنم جواب بنده رابدهید.ولی بی تفاوت نباشید. اگرچه درسال های اخیراقدامات خوبی درآموزش وپرورش انجام شده است که جای تقدیردارد.سندتحول بنیادین و...ولی این تغییرات تدریجی ؛باتامل بیشتر ودراجرامستمربایدباشدالتماس دعا  
سه شنبه ٢٢ فروردين ١٣٩١
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1391/01/28 12:7
3
0
اموزش و پرورش شاهرود در حال حاضر در جهت اموزش مناسب و تربیت صحیح نسلها نیست بلکه متاسفانه با نگاه دسترسی به پول و درامد زائی در زمینه های مرتبط و یا غیر مرتبط اهتمام دارد بنابراین خروجی فعلی وضع نابسامان فرهنگی و تربیتی است و بیهویتی نسل جوان چنان افسار گسیخته عمل میکند که این افراد مسول در حال حاضر را یارای مقابله نیست و تهاجم فرهنگی با تمام توان اثر میکند
کاربر مهمان
1391/01/23 17:54
3
0
احسنت
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099